Statūti

LCRB statūti ← Var lejupielādēt te!


 

 

Statūti apstiprināti biedrības dibināšanas sapulcē

Rīgā, 2014.gada 03.martā

Biedrības

Latvijas cilvēka reprodukcijas biedrība

STATŪTI

1. Vispārīgie noteikumi

  1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas cilvēka reprodukcijas biedrība”, turpmāk tekstā – Biedrība.

  2. Biedrība atbild par savām saistībām ar savu mantu. Biedrība neatbild par savu biedru saistībām.

  3. Biedrība ir tiesīga veidot savas teritoriālās un profesionālās struktūrvienības. Par struktūrvienības darbību atbild Biedrība.

2. nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:

 • rūpēties par cilvēka reprodukcijas jomā strādājošu speciālistu (reproduktologi, ginekologi un dzemdību speciālisti, urologi, andrologi, seksopatologi, psihoterapeiti, ģenētiķi, biologi, embriologi, endokrinologi, ģimenes ārsti, ārsti-laboranti, laboranti, medmāsas, vecmātes, turpmāk tekstā katrs atsevišķi – “reprodukcijas speciālists”) profesijas prestižu, speciālistu profesionālo izaugsmi un radošo spēju izkopšanu;

 • sekmēt reprodukcijas speciālista profesijas prestiža pieaugumu un vērtīgākas pieredzes apgūšanu;

 • paaugstināt un pilnveidot cilvēka neauglības ārstēšanas kvalitāti un organizāciju;

 • popularizēt veselīgu atpūtu, kas saistīta ar sievietes, vīrieša un ģimenes veselības uzturēšanu, veicināšanu, aizsardzību un atgūšanu, atbilstoši katra pacienta kā indivīda fizioloģiskajām un anatomiskajām īpatnībām, ņemot vērā Eiropas un pasaules mēroga pieredzes, piedāvājot ikvienam kvalitatīvu, laipnu un cieņpilnu palīdzības iespēju;

 • organizēt informācijas un profesionālās pieredzes apmaiņu starp līdzīgām organizācijām;

 • veicināt Latvijas iedzīvotāju fiziskās veselības uzlabošanos, kā arī demogrāfiskās situācijas uzlabošanos un nostabilizēšanos.

3. nodaļa. Biedrības uzdevumi.

3.1. Biedrības uzdevumi:

 • veicināt Biedrības biedru profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu;

 • nodrošināt savu biedru profesionālo, sociālo un ekonomisko interešu aizstāvību;

 • sadarboties ar citām ārstu biedrībām;

 • veicināt Biedrības biedru specializāciju, kvalifikācijas celšanu un profesionālo zināšanu pilnveidošanu, organizējot papildus apmācības pasākumus cilvēka reprodukcijas jomā;

 • paaugstināt Latvijas iedzīvotāju vispārējo izglītības un informētības līmeni cilvēka reprodukcijas sfērā;

 • uzraudzīt cilvēka reprodukcijas speciālistu profesionālo pienākumu izpildi un izvērtēt ārsta ētikas un deontoloģijas principu pārkāpumus un kļūdas;

 • sniegt objektīvu novērtējumu ar cilvēka reprodukcijas specializāciju saistītajos jautājumos pēc tiesas vai valsts institūciju un citu kompetentu iestāžu pieprasījuma;

 • organizēt periodisko populārzinātnisko izdevumu izdošanu;

 • atbalstīt un sadarboties ar citām organizācijām, masu informācijas līdzekļiem, juridiskām un fiziskām personām, kuras sekmē Biedrības mērķu īstenošanu.

4. nodaļa. Biedrības darbības metodes.

4.1. Biedrības uzdevumu izpilde tiek nodrošināta ar šādām darbības metodēm:

 • piedaloties savstarpējās palīdzības fondu veidošanā;

 • apkopojot un sistematizējot profesionālās pieredzes informāciju cilvēka reprodukcijas specialitātes jautājumos;

 • piedaloties kultūras, izglītojošu, atpūtas pasākumu un sociāli-ekonomiska rakstura projektu izstrādāšanā, vadīšanā un realizēšanā;

 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izplatot informāciju par Biedrības darbības mērķiem un uzdevumiem;

 • organizējot seminārus, zinātniskās konferences un kongresus par cilvēka reprodukcijas palīdzības jautājumiem;

 • piesaistot citu organizāciju, uzņēmumu finansu līdzekļus savu mērķu un uzdevumu īstenošanā;

 • veicot cita veida darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.

5. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

5.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

6. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

6.1. Biedrību veido Biedrības biedri un goda biedri.

6.2. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura ieguvusi atbilstošu izglītību cilvēka reprodukcijas specialitātēs, tajā skaitā, šo specialitāšu rezidenti, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Personas Biedrībā iestājas individuāli ar vēlmi atbalstīt Biedrības darbības mērķus un uzdevumus, kā arī vēlmi atzīt Biedrības statūtus.

6.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

6.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

6.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;

6.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

6.6.1. biedrs vairāk kā divus gadus nav nomaksājis biedra naudu;

6.6.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

6.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

6.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

6.6.5. biedrs pārkāpj Biedrību un nodibinājuma likuma noteikumus;

6.6.6. biedrs pārkāpj ētikas un morāles normas;

6.6.7. biedrs trīs reizes neattaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās Biedrības biedru kopsapulcēs.

  1. Biedrības valde biedru var izslēgt tikai tad, ja Biedrības valde biedru vismaz vienu reizi rakstiski brīdinājusi par pārkāpumiem, kas norādīti Biedrības statūtu 6.6. punktā.

  2. Biedrības biedru var izslēgt bez brīdinājuma gadījumos, kad Biedrības biedram spēkā stājies notiesājošs tiesas spriedums krimināllietā. Biedrība paziņo izslēdzamajam biedram motivētu lēmumu par biedra izslēgšanu no biedrības.

  3. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

  4. Biedrības goda biedri ir tādas personas, kurām ginekoloģijas un dzemdību specialitātes jomā ir īpaši sasniegumi vai nopelni, kurus ar rakstveida ieteikumiem ir ieteikuši vismaz divi esošie Biedrības biedri un kurus Biedrības biedru kopsapulce ir uzņēmusi par Biedrības goda biedriem. Biedrības goda biedri ir atbrīvoti no biedra naudas maksas. Biedrības goda biedriem ir visas šajos statūtos noteiktās biedru tiesības un pienākumi, izņemot biedru naudas maksāšanu.

7. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

  1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

   1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

   2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

   3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

   4. brīvi izstāties no Biedrības biedru sastāva.

  2. Biedrības biedru pienākumi:

   1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

   2. regulāri maksāt biedra naudu;

   3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

   4. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos.

7.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

8. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

8.1. Ar Biedrības valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās, profesionālās un citas struktūrvienības.

8.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

8.3. Teritoriālajā struktūrvienībā apvienojas Biedrības biedri, kuri profesionālo darbību veic noteiktā reģionā.

8.4. Profesionālajā struktūrvienībā apvienojas Biedrības biedri atbilstoši reglamentēto profesiju specialitāšu sarakstiem vai Biedrības biedri, kuru profesionālās intereses ir saistītas ar kādu šaurāku ginekologa, dzemdību speciālista specialitātes jomu vai ārstniecisko un diagnostisko metodi.

8.5. Katras struktūrvienības pārstāvim ir pienākums piedalīties Biedrības valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

9. nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

9.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

9.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē tikai personīgi un nav pieļaujama biedra piedalīšanās biedru kopsapulcē ar pārstāvja starpniecību.

9.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 01.martam.

9.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

9.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces paziņojot par to biedriem, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

  1. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

  2. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, četru nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

  3. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

  4. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad aizklātu balsošanu pieprasa vismaz desmitā daļa klātesošo biedru.

  5. Biedru kopsapulce izlemj tikai tos jautājumus, kas ietverti izziņotajā darba kārtībā. Par jautājumiem, kas nav iekļauti darba kārtībā, jābalso atsevišķi un tie tiek izskatīti, ja par to iekļaušanu darba kārtībā nobalso vismaz puse no klātesošo biedru skaita.

  6. Pieņemot lēmumus Biedrības kopsapulcē, katram Biedrības biedram ir viena balss. Biedrs savas balsstiesības nevar atdot citam.

  7. Biedru kopsapulce:

9.12.1. apstiprina Biedrības statūtus un grozījumus tajos;

9.12.2. ievēl un atsauc valdes un revīzijas institūciju locekļus;

9.12.3. uzņem Biedrības goda biedrus;

9.12.4. pieņem lēmumus par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;;

9.12.5. izlemj citus jautājumus, kuri saskaņā ar likumu vai statūtiem ir biedru sapulces kompetencē.

10. nodaļa. Izpildinstitūcija.

  1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.

  2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

  3. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi, savukārt valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai kopā ar pārējiem 4 (četriem) valdes locekļiem.

  4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē.

  5. Valdes priekšsēdētājs un pārējie valdes locekļi savus pienākumus pilda bez atlīdzības, izņemot, ja ar valdes lēmumu kādam no valdes locekļiem tiek noteikta atlīdzība.

  6. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļu skaita. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošo valdes locekļu skaita. Ja balsis sadalās uz pusēm, tad izšķirošā balss ir Biedrības valdes priekšsēdētājam.

  7. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

  8. Valdes sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Valdes sēdes vietu un laiku nosaka Biedrības valdes priekšsēdētājs, par to pienācīgi paziņojot katram valdes loceklim.

11.nodaļa. Revidents

11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem.

11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

11.3. Revidents:

11.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

11.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

11.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

12. nodaļa. Biedru nauda.

  1. Biedrības biedru naudas apmērus un iemaksu kārtību nosaka Biedrības valde.

Rīgā, 2014. gada 03.martā